Đổi trả
Khách hàng nếu chưa khui bảo hành và hộp thì sẽ được đổi trả hoàn toàn không phụ phí. Nếu khui seal rồi khách hàng không được đổi trả